Negentiendaagsfeest

Negentiendaagsfeest

Van alle Bahá'í-bijeenkomsten heeft het Negentiendaagsfeest, de bijeenkomst van de vrienden om de 19 dagen, een speciale betekenis. De Bahá'í-kalender bestaat uit 19 maanden van 19 dagen elk en Bahá'u'lláh Zelf heeft allen voorgeschreven deze maandelijkse bijeenkomst in acht te nemen.

"Waarlijk, u is opgelegd eens per maand een feest te geven, al wordt er slechts water geserveerd; want God heeft tot doel harten aaneen te smeden, zij het door zowel aardse als hemelse middelen."

- Bahá'u'lláh -

Het Negentiendaagsfeest bestaat uit drie delen. Het eerste is het meditatieve deel waarin gebeden worden gezegd en uit de Heilige Geschriften van het Geloof wordt gelezen. Het tweede deel is het bestuurlijke deel waarin de vrienden consulteren over zaken die in de gemeenschap spelen. Het derde deel is het sociale deel dat bedoeld is voor het onderlinge contact tussen de vrienden.

Wij krijgen een glimp te zien van het belang van het meditatieve deel van het Negentiendaagsfeest door de volgende woorden van 'Abdu'l-Bahá:

"O gij getrouwe dienaren van de Aloude Schoonheid! In iedere tijdkring en beschikking is het feest in hoge ere gehouden, en is het spreiden van een dis voor hen die God liefhebben als een prijzenswaardige daad beschouwd. Dit is in het bijzonder heden ten dage het geval in deze onvergelijkelijke Beschikking, in dit tijdperk van menslievendheid, wanneer dit hogelijk wordt toegejuicht, want het wordt waarlijk gerekend tot die bijeenkomsten welke worden gehouden om God te aanbidden en te verheerlijken. Hier worden de heilige verzen, de hemelse odes en lofzangen aangeheven, wordt het hart tot leven gewekt en in vervoering gebracht."

- 'Abdu'l-Bahá -